آمارها خود گویای همه چیز است: وقتی که ما با مشتریان خود رفتار درستی داریم و به آنها احترام گذاشته، شنونده خوبی برای ایشان هستیم، حرفهایشان را به خوبی می شنویم تا بتوانیم رضایتشان را جلب کنیم، با اینکار نشان میدهیم که ارزش زیادی برایشان قائل هستیم. ما کارمان را آنقدر خوب انجام می دهیم که مشتریانمان مایل باشند دوباره به فروشگاه ما سر بزنند و حتی دوستان و آشنایان یا فامیلشان را برای خرید مجدد از فروشگاه ما، همراهی کنند. ما حرفهایمان را عملی میکنیم و همیشه با مشتریانمان مهربان و وفادار عمل میکنیم. این سبک اندیشدن و عمل کردن، باعث بیشتر شدن فروش و مطلوبتر شدن کیفیت خدمات پس از فروش ما گردید و اکنون، بیش از بیست سال است که به آن پایبند بوده ایم. ما همواره از مشتریانمان متشکریم و آنها برایمان مهم و ارزشمند هستند